Tilaus ja toimitusehdot

Voimassa 31.7.2014 alkaen

Profimi Oy Toimitusehdot

1 § Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Profimi Oy:n y-tunnus 1071675-8 ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara) kauppaan elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen. Profimi Oy ei hyväksy ostajien tai kolmansien osapuolien yleisiä ehtoja, jotka ovat ristiriitaisia tai poikkeavat näistä toimitusehdoista. Tämä koskee myös tilanteita joissa Profimi Oy ei ole erikseen moittinut kyseisiä ostajan yleisiä ehtoja tai joissa Profimi Oy toimittaa tavarat ilman varaumia tai ilman viittausta näihin toimitusehtoihin.

Profimi Oy myy Kassamies.fi verkkokaupan tuotteita Suomeen ja EU-alueelle vain elinkeinonharjoittajalle joka hankkii hyödykkeen harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Elinkeinonharjoittaja on luonnollinen henkilö tai julkinen tai yksityinen oikeushenkilö, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittavaksi.

Tuotteiden hinnat on esitetty verkkokaupassa verottomina. Voimassa oleva arvonlisävero lisätään toimituksen loppusummaan ja veron määrä esitetään laskelmassa ennen maksamista. Pidätämme oikeuden hintojen ja postikulujen muutoksiin.

2 § Tarjouksen voimassaolo

Profimi Oy:n tekemät tarjoukset eivät ole sitovia ja Profimi Oy varaa oikeuden muuttaa tarjouksia, ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti, ellei muusta vastausajasta sovita.

3 § Sähköiset tilaukset

Profimi Oy voi antaa ostajalle käyttäjätunnukset, joiden perusteella tilausten tekeminen voi tapahtua sähköisesti internetissä (kassamies.fi). Ostaja on velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, että niitä ei väärinkäytetä. Ostajan pyytäessä Profimi Oy on velvollinen viipymättä sulkemaan tunnukset. Sulkemista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti. Ostaja on vastuussa tilauksista, jotka on tehty sille annettujen tunnusten perusteella vaikka tilaukset perustuisivat tunnusten oikeudettomaan käyttöön tai väärinkäyttöön, ellei kysymys ole tilanteesta, jossa Profimi Oy on viivytellyt tunnusten sulkemisessa.

4 § Toimitus

Toimitusehto on vapaasti Profimi Oy:n tai tuotteen maahantuojan varastossa. Hinnastossa ja tarjouksissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa. Toimitus- ja pakkauskulut ja muut lisäkulut Profimi Oy veloittaa erikseen Profimi Oy:n kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi ilman varaumaa. Reklamaatioaika toimituksista on 8 vuorokautta. Kuljetusvaurioista, joita ei ole mahdollista havaita lähetystä vastaanotettaessa, tulee reklamoida 7 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä. Profimi Oylla on oikeus tehdä myös osittaisia toimituksia.

5 § Toimitusaika

Profimi Oy toimittaa tavaran sovittuna aikana. Profimi Oy:n ilmoittamat toimitusajat eivät ole sitovia, ellei tietystä toimitusajasta ole nimenomaisesti sovittu. Ellei toimitusajasta ole sovittu, Profimi Oy toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa.

Mikäli ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä Profimi Oy:lle heti. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta enää sen jälkeen, kun Profimi Oy on lähettänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen.

Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta sitovasta toimituspäivästä ja viivästys johtuu Profimi Oy:sta, eikä kysymys ole kohdassa 15 tarkoitetusta tilanteesta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ylitä 11:tä arkipäivää. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, mikäli kysymys on tavarasta, joka ei kuulu Profimi Oy:n normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka Profimi Oy on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

Mikäli Profimi Oy:lla on erääntyneitä saatavia ostajalta, Profimi Oy:lla on oikeus asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää Profimi Oy:lle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia.

Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on pakattu ja sopimuksen mukaan noudettavissa Profimi Oy:lta tai Profimi Oy:n ilmoittamasta paikasta.

6 § Maksuehdot

Ostaja on velvollinen maksamaan tavarat ja soveltuvat lisäkulut tilauksen yhteydessä verkkomaksulla tai tilisiirrolla heti sen jälkeen kun on ostaja vastaanottanut tavarat ja laskun. Luottoasiakkailla maksuehto on 7 pv netto laskun päiväyksestä, ellei erikseen ole muuta sovittu. Luottoasiakkaaksi katsotaan ostaja, jolle on myönnetty luottolimiitti. Tavara laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua.

Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta, Profimi Oy toteaa saatavansa vaarantuneen tai ostajan taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi sopimuksen solmimisen jälkeen, Profimi Oylla on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.

Profimi Oylla on oikeus toimittaa tavarat ennakkomaksua tai takuita vastaan myös sopimuksen solmimisen jälkeen mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvoitteitaan tai mikäli Profimi Oy on saanut tiedon seikoista, jotka todennäköisesti vähentävät ostajan luottokelpoisuutta merkittävästi. Profimi Oy voi purkaa sopimuksen, mikäli ennakkomaksuja tai takuita ei toimiteta.

Ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. Profimi Oy:n viivästyskorko on 13% viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla kuukausittain.

Ostaja tietää, että Profimi Oy luovuttaa tai voi luovuttaa kolmansille saatavansa ostajalta.

7 § Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Profimi Oy pidättää tavaroiden omistusoikeuden kunnes koko kauppahinta on maksettu. Profimi Oylla on oikeus erikseen kirjallisesti kieltää jälleenmyyntiin tarkoitettujen tavaroiden myynti kolmannelle osapuolelle.

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavarat luovutetaan kuljetusliikkeelle tai muulle kolmannelle osapuolelle, joka on määrätty toimittamaan tilatut tuotteet.

Mikäli tavaroiden toimitus tai luovutus myöhästyy ostajasta johtuvista syistä, ostajan katsotaan laiminlyöneen tavaran vastaanottamisen siitä päivämäärästä lähtien, kun Profimi Oy on ollut valmis toimittamaan kyseisen tavaran ja on ilmoittanut tästä ostajalle. Mikäli on sovittu että ostaja noutaa tilatut tavarat, ostajan katsotaan laiminlyöneen tavaran vastaanottaminen siitä päivämäärästä lähtien, kun Profimi Oy on ollut valmis toimittamaan tuotteen, ostaja on vastaanottanut ilmoituksen tavaran saapumisesta ja tarvittava aika toimituksen täsmälliseen noutamiseen on umpeutunut. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle tavaran vastaanottamisen laiminlyönnin tapahduttua. Ostajan tulee korvata Profimi Oy:lle mahdolliset kulut ja kustannukset (esim. säilytys- ja varastointikulut) joita Profimi Oy:lle aiheutuu tavaran vastaanottamisen laiminlyönnin johdosta.

8 § Takuu

Profimi Oy ei anna tavaroille takuuta.

Yleensä Profimi Oy:n myymillä tavaroilla on valmistajan antama takuu. Tarkempia tietoja valmistajan antaman takuun olemassaolosta ja sisällöstä saa ottamalla yhteyttä Profimi Oy:on.

Eräiden tavaroiden osalta Profimi Oy hoitaa takuuvaihto- ja/tai korjauspalvelua valmistajan puolesta. Tarkempia tietoja näistä tavaroista sekä niitä koskevan takuupalvelun sisällöstä saa ottamalla yhteyttä Profimi Oy:on.

Takuupalvelun osalta, silloin kun Profimi Oy sellaisen tarjoaa, on huomioitava seuraava:

Laitteen takuupalveluun toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja takuuvaihdetun/korjatun laitteen palautuskulut Profimi Oy.

Yleensä valmistajan antama takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleen rakentaminen, muutos tai asennustyöt, jotka eivät ole Profimi Oy:n suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla ellei asiasta ole toisin sovittu.

Profimi Oy:n tarjoamaan takuupalveluun vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt velvollisuutensa.

Yleensä valmistaja myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka.

9 § Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisena kuin ne ovat. Profimi Oy ei ole vastuussa tuotteiden tai palveluiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä kuluista, eikä tulonmenetyksestä. Profimi Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Tavaran virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat Profimi Oy:n toimittamia, ellei Profimi Oy nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.

Tavarat katsotaan myydyiksi ammattimaiseen käyttöön. Ostajalla ei ole oikeutta vedota ns. informaatiovirheeseen puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tms. syyn johdosta.

Profimi Oy:n vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Virhetilanteissa Profimi Oy:n vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen, vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, taikka jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen, Profimi Oy:n valinnan mukaan. Profimi Oy ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, ostajan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen taikka ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia ostajalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä.

10 § Immateriaalioikeudet

Tuotteiden ja ohjelmistojen immateriaalioikeudet kuuluvat valmistajille. Ostaja ei saa muuttaa, piilottaa tai poistaa viittauksia kyseisiin immateriaalioikeuksiin. Ostajalla on velvollisuus huomauttaa asiakkailleen yllämainituista immateriaalioikeuksista ja valmistajan lisenssiehdoista sekä näihin liittyvistä rajoituksista.

Mikäli kolmas osapuoli esittää vaatimuksen tai väitteen ostajaa tai loppukäyttäjää kohtaan patentin, tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella Profimi Oy:n toimittamaa tavaraa koskien, ostajan tulee viipymättä ilmoittaa Profimi Oy:lle kirjallisesti kyseisistä loukkauksista tai vaatimuksista.

Ostajalla ei ole oikeutta esittää Profimi Oya kohtaan vaatimuksia immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella Profimi Oy:n toimittamia tavaroita koskien. Sellaisten loukkauksien osalta jotka valmistajien tuotteet ovat aiheuttaneet ja jotka Profimi Oy on toimittanut, Profimi Oy voi harkintansa mukaan esittää vaatimuksen valmistajaa vastaan ostajan hyväksi tai siirtää kyseisen vaatimuksen ostajalle. Profimi Oy ei vastaa ostajan kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja esittää vaatimuksia valmistajia kohtaan.

11 § Ohjelmistot

Profimi Oy:n toimittamien ohjelmistotuotteiden, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen käyttöä ja takuuta koskevat ehdot perustuvat kyseisten ohjelmistovalmistajien erityisehtoihin. Erityisehdot sisältyvät erityisesti ohjelmiston lisenssisopimukseen ohjelmiston valmistajan ja ostajan välillä.

12 § Takuu

Yrityskäyttöön hankitun laitteen takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa Profimi Oy:n vastuun. Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja myyjän vastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.

Profimi Oy pidättää oikeuden ohjata yritysasiakkaat asioimaan suoraan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa. Lisätietoja huolloista voi pyytää Profimi Oy:n yhteyshenkilölötä.

Ostaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisia järjestelmällisiä toimenpiteitä estääkseen laittomien kopioiden valmistamisen Profimi Oy:n toimittamista ohjelmistoista. Ostajan tulee tässä suhteessa erityisesti noudattaa valmistajan antamia ohjeita.

13 § Ostajan erityisvelvoitteet

Profimi Oy:n toimittamat tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi ostajan kanssa sovitussa maassa (”toimitusmaa”) ja niiden on tarkoitus pysyä toimitusmaassa. Tuotteiden jälleenvienti tapahtuu kansainvälisten vientivalvontasäännösten alaisena ja jos tuotteet on tuotu Yhdysvalloista, Yhdysvaltojen vientivalvontasäännösten alaisena. Ostaja sitoutuu ottamaan itsenäisesti selvää kyseeseen tulevista ulkomaankaupan säännöksistä ja vientivalvontasäännöksistä ja hankkimaan itsenäisesti kaikki tarvittavat luvat kyseeseen tulevilta ulkomaankaupan viranomaisilta ennen tuotteiden jälleenvientiä.

Jos Profimi Oy haastetaan oikeuteen koska ostajalla ei ollut yllä mainittuja valtuuksia tai ostaja ei ole hankkinut soveltuvia vientilupia, ostaja on velvollinen hyvittämään ja korvaamaan kaikki Profimi Oy:lle aiheutuneet kulut ja vahingot.

14 § Salassapito ja tietosuoja

Ostaja sitoutuu pitämään salassa kaupalliset tiedot, kuten Profimi Oy:n hinnastot sekä hinnoittelun osatekijät kuten alennukset, bonukset yms. ja käyttämään mainittuja salassapidettäviä tietoja ainoastaan Profimi Oy:n kanssa tehdyn sopimuksen tarkoituksiin.

Profimi Oy voi säilyttää tilauksiin, sopimuksiin ja asiakassuhteeseen liittyviä tietoja käsitelläkseen niitä ja siirtääkseen niitä kolmansille osapuolille (esim. vakuutus- ja rahoitusyhtiöt) siinä laajuudessa kuin sopimuksen täyttäminen edellyttää. Mikäli valmistajan toimitusehdot edellyttävät Profimi Oy:lta yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä asiakkaista, Profimi Oy on oikeutettu luovuttamaan mainitut tiedot.

Ostaja hyväksyy tietojensa luovutuksen kolmansille osapuolille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, muun luovutuksen perustan muodostavan laillisen velvoitteen suorittamiseksi tai tutkimus- ja tilastointitarkoituksessa.

15 § Ylivoimainen este

Profimi Oy ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota Profimi Oy:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Profimi Oy on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Profimi Oy:n alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. Profimi Oy:n on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

16 § Palautukset

Kaikista palautuksista on sovittava Profimi Oy:n kanssa etukäteen.

17 § Erimielisyydet

Näihin toimitusehtoihin sekä ostajan ja Profimi Oy:n väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ja sitä koskevaa voimaanpanoasetusta (ns. YK:n kauppalaki, CISG) ei sovelleta.

Osapuolten väliset erimielisyydet käsitellään Turun käräjäoikeudessa. Profimi Oy:lla on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Profimi Oy pidättää oikeuden muuttaa tai tehdä lisäyksiä näihin yleisiin toimitusehtoihin milloin tahansa. Toimitusehtojen nykyinen versio on nähtävissä osoitteessa www.kassamies.fi.

 

Profimi Oy

Toimitusjohtaja Jari Laine
Vilhonkatu 15 C 55
20810 Turku

jari@kassamies.fi / www.kassamies.fi

Kassamies Oy – Suomen Yrittäjät jäsenyritys

Perinteiset kassakoneet yhteistyökumppanilta Lasku-Laite Oy – www.lasku-laite.fi – puhelin 02 – 2311420

Kassamies Oy 2538418-6

Rikhard Laine
© 2018 Kassamies Oy - Winpos kassajärjestelmät kaikkeen kauppaan ja ravintolatoimintaan.